Learn English (Vietnamese)

 

Điều kiện nhập học

Printable Brochure

dân Texas với bằng tốt nghiệp trung học hoặc chứng chỉ giáo dục phổ thông (GED)

 1. Quý vị cần phải hoàn tất đơn xin nhập học tại: www.sanjac.edu/steps-enroll hoặc trực tiếp tại Trung tâm Chào Mừng của chúng tôi. Miễn lệ phí nộp đơn ghi danh nhập học.
 2. Quý vị cần gặp một cố vấn hoặc đến phòng Ghi Danh của trường để xin mẫu đơn thi COMPASS-ESL. Kỳ thi này miễn phí.
 3. Sau đó gặp cố vấn để biết kết quả thi trắc nghiệm và sẽ được chỉ dẫn ghi tên những lớp học nào. Kết quả kỳ thi trắc nghiệm của quý vị sẽ xác định trình độ của quý vị và các lớp học để ghi danh.
 4. Vào trang SOS để ghi danh các lớp.
 5. Quý vị sẽ nhận các tín chỉ đại học sau khi hoàn tất các lớp.

Residents or Non-residents without High School

 1. Diploma or General Education Diploma (GED)
 2. Complete an application in the Continuing and Professional Development (CPD) office. No application fee. No cost.
 3. In the CPD office, request to take the placement exam, COMPASS-ESL. No cost for the exam.
 4. Register for classes in the CPD office. Your exam results will determine your level and which classes. Students receive Continuing Education credit hours, which are college non-credit hours.

Cư dân hoặc không phải cư dân và chưa tốt nghiệp trung học

 1. Quý vị cần Bằng Trung Học hoặc chứng chỉ giáo dục phổ thông (GED)
 2. Quý vị cần phải hoàn tất đơn xin nhập học tại văn phòng phát triển liên tục và chuyên nghiệp (văn phòng CPD). Miễn lệ phí nộp đơn ghi danh nhập học.
 3. Tại văn phòng phát triển liên tục và chuyên nghiệp, Quý vị có thể yêu cầu tham dự kỳ thi xếp lớp, COMPASS-ESL. Kỳ thi này miễn phí.
 4. Kết quả kỳ thi của quý vị sẽ xác định trình độ của quý vị và các lớp học để ghi danh. Quý vị sẽ nhận được các tín chỉ tiếp tục giáo dục (Continuing Education), nhưng không phải là các tín chỉ đại học.

International students

 1. Complete an admission application online at: www.sanjac.edu/steps-enroll or in person at the Welcome Center. No application fee. No cost.
 2. Contact the international counselor.

For more information: www.sanjac.edu/apply-register/types-admissions/international-students

Sinh viên ngoại quốc

 1. Quý vị cần phải hoàn tất đơn xin nhập học tại: www.sanjac.edu/steps-enroll hoặc trực tiếp tại Trung Tâm Chào Mừng của chúng tôi. Miễn lệ phí ghi danh nhập học.
 2. Xin liên lạc với các cố vấn sinh viên ngoại quốc

Để biết thêm tin tức, vui lòng truy cập: www.sanjac.edu/apply-register/types-admissions/international-students

English for Speakers of Other Languages (ESOL)

Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (ESOL)

Program Description

The ESOL program is designed for international, resident and non-resident students who want to improve their English. Students can complete the program in one academic year (nine months) and are prepared for college and/or university admission exams, such as the Texas Success Initiative (TSI) or Test of English as a Foreign Language (TOEFL). The curriculum covers language skills in Oral Communication, Grammar, and Reading and Writing for the workplace, college career, or university studies. Courses are taught by master teachers with lecture, group projects, and computer assignments. A Certificate of Completion is awarded upon ESOL program completion.

Mô tả chương trình

Chương trình ESOL đã được thiết kế cho sinh viên quốc tế, sinh viên cư trú và sinh viên không phải cư dân muốn nâng cao trình độ Anh Ngữ của họ. Sinh viên có thể hoàn tất chương trình trong một năm học (chín tháng) và đang chuẩn bị cho đại học hoặc các kỳ thi vào đại học, như là Texas Success Initiative ​​(TSI) hoặc Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Chương trình giảng dạy bao gồm các khả năng ngôn ngữ trong Giao Tiếp, Văn Phạm, và Đọc và Viết nơi làm việc, nơi đại học, hoặc trong khi học tập ở trường đại học. Các khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư cao cấp sử dụng các buổi diển thuyết, dự án cho nhóm, hoặc làm bài tập trên máy điện toán. Một Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp sẽ được trao cho quý vị sau khi hoàn tất chương trình ESOL.

Oral Communication

Develops listening and speaking skills in English and prepares students’ abilities in educational, vocational and social English speaking contexts. Students perfect pronunciation and increase listening comprehension as well as learn to give precise directions, to narrate, and explain events or concepts.

Giao Tiếp bằng lời nói

Cải thiện khả năng nghe và nói Anh Ngữ của sinh viên, và chuẩn bị cho sinh viên có khả năng thong hiểu trong môi trường giáo dục, dạy nghề và xã hội bằng Anh Ngữ. Giúp sinh viên phát âm chính xác và tăng cường khả năng nghe hiểu tiếng Anh cũng như học để có thể chỉ dẩn chính xác hơn, để tường thuật, và giải thích các sự kiện hoặc khái niệm.

Grammar

Develops grammar for academic and workplace purposes. Students learn to write English correctly to communicate via e-mail, letters, and other documents. Appropriate use of word choice, word form, and word order are a focus of the course.

Văn Phạm

Cải thiện khả năng Văn Phạm cho mục đích học tập và nơi làm việc. Sinh viên sẽ học cách viết tiếng Anh chính xác để giao tiếp qua e-mail, thư từ, và các tài liệu khác. Cách chọn lựa từ ngữ chính xác, hình thức của từ ngữ, và thứ tự của từ ngữ là trọng tâm của khóa học.

Reading and Writing

Develops reading proficiency, vocabulary, and professional writing abilities for a multicultural and multilingual society. Students increase English comprehension through reading novels, short stories, textbook passages, and professional publications. A focus of the course is writing academic essays in a narrative, comparison, opinion, or cause-effect mode.

Đọc và Viết

Cải thiện trình độ thông thạo đọc, ngữ vựng và khả năng viết chuyên nghiệp cho một xã hội đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Sinh viên tăng cường thông hiểu tiếng Anh qua việc đọc sách tiểu thuyết, truyện ngắn, sách giáo khoa, và các ấn phẩm chuyên nghiệp. Trọng tâm của khóa học là viết bài tiểu luận trong hình thức một câu chuyện, so sánh, ý kiến, hoặc hậu quả xảy ra.

For more information about the program or detailed course descriptions: www.sanjac.edu/apply-register/types-admissions/international-students/learn-english/esol-course-descriptions

Để biết thêm thông tin về chương trình hoặc chi tiết của lớp: www.sanjac.edu/apply-register/types-admissions/international-students/learn-english/esol-course-descriptions